އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު

08 June 2019, 17:28
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
ޖޫން 8، 2019 - ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބު ވަނީ އަރުވާފައެވެ. މޯދީ ވަޑައިގަތުމުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ވަނީ 21 ބަޑީގެ ސަލާމަކާ އެކު މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެކި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެއަށްފަހު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހާއި ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. ޢަދި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއެ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި މޯދީވަނީ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރުވެސް ކުރައްވާފައެެވެ.
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަލާމް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅުގެ ތެެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅުގެ ތެެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަލާމް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
މޯދީ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
މޯދީ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
މޯދީ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމާ އެކު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހާބާ ދަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓަރު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރައީސް އޮފީހުގައި މެހެމާނުންގެ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން / ފޮޓޯ: ރަވީޝް ކުމާރް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން / ފޮޓޯ: ރަވީޝް ކުމާރް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
މޯދީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދައިނަށް ވަައިގެންނެވި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން / ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅުގައި މޯދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަލާމް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް މަތިންދާ ބޯޓުކޮޅުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސެއިން މަޚްތުމް| ދަ ޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަހްތޫމް | ދަ ޕެރެސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ފްލައިޓް