އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން

10 May 2019, 22:06
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަ މަހު ރޯދަ ކުރުކުރުމަށް އަނބިރަދިން އަދި ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ބޮޑެތި މީހުން މަޑި އަރުވަން ދެއެވެ. ވައިރޯޅި ހުންނަ ތަންތަން ބަލައިގެން ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ވައި ޖެހޭ ސަރަހައްދުތައް ބަލައިގެން އާންމުކޮށް މިކަން ކުރަމުން ދަނީ ރޯދަ މަހުއެވެ. މިރޯދަ މަހުވެސް މަޑި އެރުވުމުގެ ފޯރި ގަދައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އުސްފަސްގަނޑާއި، ރަސްފަންނާއި އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި މަޑިއަރުވައެވެ. މަޑި ނުވތަ ގުޑި ނުވަތަ ކައިޓް އަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ ގުޅިފައި އޮންނަ ހިތްގައިމު ކުޅިވަރެކެވެ.
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި އަނބިދަރިންނާއެކު ހިތް އުފާކޮށްލަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވާތަން ބަލަން ކާފަ ދަރިންނާއެކު ތިބި ދެމީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވާތަން ބަލަން ތިބި ބައެއް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މައިންބަފައިންނާއެކު ދަރިން ހިތް އުފާކޮށްލަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި ވިއްކަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އެރުވުން
މި ރޯދަމަހު އުސް ފަސްގަނޑުގައި މަޑި އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް