ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު

07 May 2019, 11:25
ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
ރޯދަ މަސް ފެށިގެން އައި އިރު މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ތިޔާގިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އަގުތައް ހުރީ ފާއިތުވީ ރޯދަ މަހުގައިވެސް ހުރި އަގުތަކުގައެވެ. ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް -/35ރ -/40ރ އަށް ލިބެއެވެ. އާންމުކޮށް ހުރި ބާވަތްތަކަކީ ކަނޑުމަހާ، ކަންނެއްޔާ ފަރުމަހެވެ.
ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
މަސް މާރުކޭޓުގެ އަށިތަކުގައި މަސް އަތުރައިގެން އެއް ބަޔަކު ތިބި އިރު އަނެއް ބަޔަކު މަސް ގަތުމުގައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
މަސް މާރުކޭޓުގެ އަށިތަކުގައި މަސް އަތުރައިގެން އެއް ބަޔަކު ތިބި އިރު އަނެއް ބަޔަކު މަސް ގަތުމުގައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
މަސް މާރުކޭޓުން މަސް ގަންނަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
މަސް މާރުކޭޓުން މަސް ގަނެގެން މަސްކަނޑަށް ހަވާލުކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
މަސް މާރުކޭޓުން މަސް ގަނެގެން މަސްކަނޑަށް ހަވާލުކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
މަސް މާރުކޭޓުން މަސް ގަނެގެން މަސްކަނޑަށް ހަވާލުކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް