"އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން" ހުޅުވުން

13 April 2019, 12:01
"އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން" ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ރޭ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވިއެވެ. ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީއަށް ވަޑައިގެން މި ފެއާ ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، ފެއާ ބައްލަވައި ލެއްވިއެވެ.
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއާ ބައްލަވައިލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއާ ބައްލަވައިލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއާ ބައްލަވައިލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއާ ބައްލަވައިލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއާ ބައްލަވައިލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއާ ބައްލަވައިލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއާ ބައްލަވައިލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން އާޓްސް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން އާޓްސް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން އާޓްސް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ތެރެއިން އާޓްސް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
'އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން' ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއާ ބައްލަވައިލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް