ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން

07 April 2019, 01:21
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
އެޕްރީލް 6، 2019 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލާފައި ވަނީ 18:00 ގައެވެ. ވޯޓު ލުން ނިންމަލުމަށްފަހު 30 މިނެޓަށް ފަހު ވަނީ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ވޯޓު ގުނަމުން ދިޔަ އިރު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންގެ އިތުރުން އާންމުވެސް ވަނީ އެ މަރުކަޒުތަކަށްވަދެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދިޔަގޮތް ބަލާފައެވެ.
ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ނެގުން ބަންދުކޮށްފައި / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ގުނުމަށް އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ގުނުމަށް އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ގުނުމަށް އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ނެގުން ބަންދުވުމުން ވޯޓު ފޮށީ ބަންދުކޮށްފައި / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ލާ މަރުކަޒުގައި އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ގުނުމަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި އޮފިޝަލެއް ހުޅުވަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ފޮށި ހުޅުވުމަށްފަހު އޭގައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް މޭޒުމައްޗަށް އޮއްސާލަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ކަރުދާސްތައް / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ވަކިކޮށް ގުނަމުން ދަނީ / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަމުން ދިޔައިރު އޮފިޝަލުންނާ އޮބްޒާވަރުންނާ އާންމުންގެ މީހުން މަރުކަޒުގައި / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ގުނަމުން ދިޔައިރު އޮފިޝަލުންނާ އޮބްޒާވަރުންނާ އާންމުންގެ މީހުން މަރުކަޒުގައި / ފޮޓޯ: ހުސައިން މަޚްތޫމް | ދަ ޕްރެސް