މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން

21 April 2024, 19:10
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާ، ލަންކާ، މަލޭޝިއާ ގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ. ޖުމްލަ 93 ދާއިރާއަަކަށް 368 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރި މި އިންތިހާބުގައި 207 ހާސް (72 ޕަސެންޓް) މީހުން ވޯޓުލައިފައި ވެއެވެ.
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގައި އާންމުން ބައިވެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގައި އާންމުން ބައިވެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް މަރުކަޒަކަށް އެއްވެފައި ތިބި ބައެއް އާންމުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
ވޯޓުލާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ކިއު ބަންދު ކޮށް ގުނަން ތައްޔާރުވެފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަހު ޕީއެންއެފްގެ ލީޑާޝިޕްގެ އިސް 2 ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާ ޖަމީލް އާއި މަލީހު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ނައިބު ރައީސް ވޯޓު ލެއްވުމަށް ފަހު ނިޝާން މީޑިއާއަށް ދައްކާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ނައިބު ރައީސް ވޯޓު ލައްވަން ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ރައީސް މުއިއްޒު ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ނައިބު ރައީސް ވޯޓު ލައްވަން ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ރައީސް މުއިއްޒު ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ރައީސް މުއިއްޒު ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ރައީސް މުއިއްޒު ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގައި އާންމުން ބައިވެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެއްވެވުމަށް ފަހު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގަތުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން
މަޖިލީސް20: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެއްވެވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް