ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!

09 April 2024, 21:32
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ތިން ބެއިންގެ ތާރީހީ ގިނަ ހަނދާންތައް އެ ރަށެއްގައި މިހާރުވެސް ފެންނަން ހުރި ހއ. ބާރަށުގައި ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ޒަމާންވީ ދިގު ބަތްޕެނުގެ ވާހަކައެވެ. ޒަމާންވީ އެ ދިގުބަތްޕެނުގެ ވާހަކަތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކަށް ފޯރާފައިވާއިރު އޭގެ ރަހަ ބަލަންވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެ ރަށަށް ދެއެވެ. އެ ހާއްސަ ދިގު ބަތްޕެނަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ރަށުން ކާން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރަމަޟާން މަހު ފަހު ދުވަހުގެ ރޯދަ ވިއްލުމަށް އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެކުވެގެން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެކެވެ.

އެ ދިގު ބަތްޕެނަކީ ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ފަތްޕިލާވެލި އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗަކަށްވާއިރު އެ ކައްކަނީ އެ ރަށު ފަޒާ ނައިޓް އުމުރުން 78 އަހަރު އަލީ އަހުމަދު (އަލިބެ) އެވެ.

އަލިބެ ބުނީ ދިގު ބަތްޕެނަކީ މާލޭ ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި އުޅުނު އެ ރަށު މީހުންގެ ނަމުން ނަމަ މާލޭ ހަސަނު ކެއްކި އެއްޗެއް ކަމަށާއި ދިގު ބަތްޕެން އެ ރަށަށް ތައާރަފްކުރީ އެ މީހާ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު އެ މީހާ ވަނީ ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގެ ފަހު ދުވަހު އެ ރަށުގައި އެ ދިގު ބައްޕެން ކައްކަމުން އައިސްފައެވެ.

އެ މީހާ ނިޔާވުމަށްފަހު އެ މީހާގެ ދައުރު އަދާކުރަނީ އަލިބެއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ އަހަރަކު އެ ކައްކަނީވެސް އަލިބެއެވެ. އަލިބެގެ ހަނދާނުން އެ ބަތްޕެން ކައްކަން ފެށީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެންކަމަށް ވަނީ ނަމަ މިހާރު 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެދާނެއެވެ. އަލިބެ ބުނީ ދިގު ބައްޕެން ތައާރަފްވެފައިވަނީ އެ ރަށު ދެކުނު އަވަށަށް ކަމަށާއި އުތުރު އަވަށުން މީހުންވެސް އެ ދިގުބަތްޕެން ބޯން އަންނަ ކަމަށެވެ.
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކައްކަނީ/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކެއްކުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ކެއްކި ދިގުބަތްޕެން ތެއްޔެއް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކައްކަނީ/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ދިގުބަތްޕެން ކައްކަނީ/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ކެއްކި ދިގުބަތްޕެން ތެއްޔެއް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ކެއްކި ދިގުބަތްޕެން ތެއްޔެއް، ތެލި ކައިރީގައި އެ ބަތްޕެން ކައްކާ އަލިބެ/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ކެއްކި ދިގުބަތްޕެން ބޯން ދިޔަ މީހުން ސަފު ހަދާފައި/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ކެއްކި ދިގުބަތްޕެން ބޯން ދިޔަ މީހުން ސަފު ހަދާފައި/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ކެއްކި ދިގުބަތްޕެން ބޯން އެ ރަށުގެ މީހުން ގޮސް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި މިއަދު ކެއްކި ދިގުބަތްޕެން ބޯން އެ ރަށުގެ މީހުން ގޮސް/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި ދިގުބަތްޕެން ބޯން ތިބި ބަޔަކު/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި ދިގުބަތްޕެން ބޯން ތިބި ބަޔަކު/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު
ބާރަށުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ 45 އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ ދިގުބަތްޕެން!
ހއ. ބާރަށުގައި ދިގުބަތްޕެން ބޯން އިން މީހަކު/ ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަޒީހު