އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން

09 April 2024, 20:53
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ގިނަ ރަށްތައް ވަނީ ދިއްލާލައިފައެވެ. މި ސަރަހައްދުތަކުގެ މައިމަގުތަކާއި ޕާކުތައް އީދު އަލިން ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި ވާ އިރު، މި މަންޒަރުތައް ބަލާލުމަށް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އާއިލާތަކާއެކު ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށް ފޮޓޯ ނަގާ ހިތްހަމަ ޖައްސާލަމުން ދާއިރު ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް ކުލަގަދަކޮށް އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް އީދު އަލިން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށެވެ.
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަނޑުވަރު ތީމުގެ ދިއްލާލުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން
އީދު އަލިން މާލެ ދިއްލާލުން، ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ 'އީދު އަލި' ކުލަތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް