ލޯކަލް މާރުކޭޓު

11 March 2024, 17:11
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މޭވާ، ތަރުކާރީ އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޮންކޭލާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ފަތްޕިލާވެލި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ފަމަޑީގެ ބާވަތްތަކާއި ކުރުނބާވެސް ހިސާބަކަށް އެބަހުއްޓެވެ.
ރޯދަ އާ އެކު ލޯކަލް މާރުކޭޓު އެކަށްހެން ފުރިފައިވީ ނަމަވެސް ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި އެއްޗެއްސެއް ނެތެވެ. ނުވަތަ ހުރީ މަދު ބާޥަތްތަކެކެވެ. އެ ފަދަ ގޮޅިތަކުގައި ތިބީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހިންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަވެސް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އަޅާ ބަރާކޮށްފައި ހުރި ގިނަ ގޮޅިތަކުގައި ތިބި ބަނގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނެވެ.
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް އާންމުން ގޮސް އުޅެނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް އާންމުން ގޮސް އުޅެނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް އާންމުން ގޮސް އުޅެނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް އާންމުން ގޮސް އުޅެނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް އާންމުން ގޮސް އުޅެނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް އާންމުން ގޮސް އުޅެނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި މިރުސް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި މިރުސް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް މާރުކޭޓު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް