ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން

22 November 2023, 21:00
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގަން ފެށި އެންމެ ބިޔަ އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓަށް ވަޑައިގެން މާލެއާއި ވިލިމާލެއާ ދެމެދުގައި ޖަހަމުންދާ ތަބުތަކުގެ ޕައިލިން މަސައްކަތް ވެސް އެމަނިކުފާނު ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުޅިފަޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ ކާސްޓިންގެ ގެ މަސައްކަތް ވެސް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. މި ދަތުރުގައި މުއިއްޒުގެ އަރިހުގައި ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފާއި، ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ވެރިންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މާލޭގެ ސަޓުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މާލެ ސައިޓުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޗަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މާލޭގެ ސަޓުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެންބެ) ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މާލެއާއި ވިލިމާލެއާ ދެމެދު ކަނޑުގައި ތަނބުތައް ޖެހުމަށް ޕައިލިން މަސައްކަތް ކުރަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މާލެއާއި ވިލިމާލެއާ ދެމެދު ކަނޑުގައި ތަނބުތައް ޖެހުމަށް ޕައިލިން މަސައްކަތް ކުރަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޗަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެއިން ގުޅީފަޅަށް ނިކުންނަ ދިމާލުގައި ކަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ޕައިލެއް / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޕްރީކާސްޓިން މަސައްކަތް ގުޅިފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއު މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ގުޅިފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއު މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ގުޅިފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއު މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ގުޅިފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއު މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ގުޅިފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޕްރީކާސްޓިން މަސައްކަތް ގުޅީފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޕްރީކާސްޓިން މަސައްކަތް ގުޅިފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި ގުޅިފަޅުގައި އެފްކޯންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޕްރީކާސްޓިން މަސައްކަތް ގުޅިފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މުއިއްޒު ބައްލަވާލެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއު މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ގުޅީފަޅުގައި / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން - ދަ ޕްރެސް