ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

30 September 2023, 08:36
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން 1 އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހަނދުނު 8:00 އިން ފަށަފައިވާ އިރު، ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހަވީރު 5:00 އާ ހަމައަށެވެ. އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރި 8 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެން ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވޯޓު ލާން މަރުކަޒުގައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ވޯޓު ލާން މީހުން ކިއުގައި ޖެހެން ފަށައިފި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ވޯޓު ލާން މީހުން ކިއުގައި ޖެހެން ފަށައިފި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހަބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހަބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހަބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހަބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ރިޔާސީ އިންތިހަބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރައީސް2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ވޯޓު ލާން މަރުކަޒުތަކުގައި އޮފިޝަލުން ތައްޔާރު ވެފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް