ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް

14 September 2023, 18:55
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ފެއްޓެވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވަނީ އއ. އަތޮޅާއި އދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން އެ އަތޮޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ މުއިއްޒު ވަޑައިގަތީ އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ އަށެެވެ. އެއަށް ފަހު އެ އަތޮޅުގެ ފެރިދޫ އަށް ވަޑައިގަންފައިވާ އިރު، މިއަދު މެންދުރުފަހު މުއިއްޒުގެ ދަތުރުގައި އދ. ހަންޏާމީދޫ، އދ. އޮމަދޫ، އދ. ކުނބުރުދޫ، އދ. ދަނގެއްޗަށް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އދ. ދިގުރަށް، އދ. މަންދޫ، އަދި އދ. ފެންފުއްޓައް ވަޑައިގަތުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ކެމްޕެއިން ހަރާކަތުގައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ހަންޏާމީދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އއ. ފެރިދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ހަންޏާމީދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ހަންޏާމީދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ކެމްޕެއިން ހަރާކަތުގައި ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ކެމްޕެއިން ހަރާކަތުގައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. އޮމަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. އޮމަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ކުނބުރުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ކުނބުރުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ކެމްޕެއިން ހަރާކަތުގައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އއ. ފެރިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ކުނބުރުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ދަނގެތީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ކެމްޕެއިން ހަރާކަތުގައި ކާނަލް ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ދަނގެތީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް އއ. އަދި އދ. އަށް
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އދ. ދަނގެތީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް