ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް

09 September 2023, 20:44
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ރާއްޖޭގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަހަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ހުންގާނު ހަވާލުކުރާނެ ވެރިޔަކު ހޮވާ ދުވަހެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބެވެ. އަށް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރި މި އިންތިހާބުގައި 282،395 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާއިރު، ވޯޓުލެވޭ އާބާދީގެ 75 ޕަސެންޓު މީހުން ވަނީ އެކި ވަގުތުގަކުގައި ގޮސް ވޯޓު ލައި، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ނިންމުން މިއަދު ނިންމައިފައެވެ / ފޮޓޯތައް: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
އާންމުންގެ މީހަކު އޮފިޝަލުންގެ މޭޒު ދޮށުގައި / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
އާންމުންގެ މީހަކު ވޯޓު ލަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ސީއެޗްއެސްއީގައި ވޯޓުލާން އައިސް ތިބި މީހުން ކިޔޫ ހަދާފައި / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ސީއެޗްއެސްއީގައި ވޯޓުލާން އައިސް ތިބި މީހުން ކިޔޫ ހަދާފައި / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ވޯޓުލާން އައިސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ކައިރީގައި މީހުން ކިޔޫ ހަދާފައި / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ކައިރީގައި މީހުން ކިޔޫ ހަދާފައި / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ކައިރީގައި މީހުން ކިޔޫ ހަދާފައި / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހުރި ފޮށްޓެއް / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ވޯޓުލާން އައިސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ވޯޓު ލަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
އާންމުންގެ މީހަކު އިންތިހާބުގައި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އޮފިޝަލުންގެ މޭޒު ދޮށުގައި / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވޯޓު ލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީއެންސީގެ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ރަނިންމޭޓު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމާއި ނައިބު މުހައްމަދު ސައީދާ އެކު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީއެންސީގެ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީއެންސީގެ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓުދެއްވުމަށް ފަހު ވަޑައިގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ރަނިންމޭޓު ހުސައިން އަމްރު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ރަނިންމޭޓު ހުސައިން އަމްރު ވޯޓު ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
އިންތިހާބުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް އޮފިޝަލުން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
ރައީސް 2023: ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސް
ހިރިޔާ ސްކޫލް ކައިރީގައި ވޯޓުލާން އައިސް ތިބި މީހުން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް