ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން

05 September 2023, 20:16
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުލައިގެން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 21 މީހަކަށް ވަނީ ގުޅީފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވަނީ ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންފައެވެ. ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ކަނޑަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ މޫނު މަތިން ފެނިގެން ދިޔައި އުފާވެރިކަމެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ދަތި ދިރިއުޅުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެއެވެ.
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ގޯތި ކެނޑުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ގޯތި ކެނޑުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ކަނޑާ ބިންވެރިޔާއަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ގޯތި ކެނޑުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް
ގުޅިފަޅުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިން ޖަހާ ހަވާލު ކުރުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ގޯތި ކެނޑުން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަ ޕްރެސް