BREAKING NEWS
11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލް ކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބަލަން އަމުރުކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ

05 September 2023, 13:53
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމުން ދަނީ ފެނާއި ނަރުދާމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ފަސޭހަކަމާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
މިތަނުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި، އާރުއޯ ސްޕެއާޒް، ޕީވީސީ އަދި ޕީއީ ޕައިޕް އާއި ފިޓިންގްސް އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ މުދާ ލިބެން ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝޯރޫމް މެދުވެރިކޮށް، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ އައިއެސްއޯ 2005:17025 ސްޓޭންޑަޑްގެ ލެބޯރެޓަރީ އިން، ރިޒޯޓުތަކާއި، ފަންނީ ކޮންސަލްޓަންޓުން ފަދަ ފަރާތްތަކަށް، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ފެން ތަހުލީލު ކުރުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ލިބޭ / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ