ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން

06 June 2023, 11:13
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖޫން 3، 2023 ގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ބާއްވައިފިއެވެ. މިހަރަކާތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ގޮނޑުދޮށުގެ މުހިންމު ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ރަށުގެ އެތެރޭން ޖަމާވެފައިވާ ކުނި ވަނީ ނަގާފައެވެ. މިހަރަކާތުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގާ ބައެއް އޮފީސްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ސާފުކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ