ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން

01 June 2023, 14:29
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ 3000 މެންބަރުންގެ ސޮއި ހަމަކޮށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ފޯމް ފޮށިގަނޑުތައް ހިފައިގެން އީސީއަށް ގޮސް ޖުމްލަ 3560 ފޯމް ހުށަހެޅިއެވެ. ނަމަވެސް ޕާޓީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުން ވަނީ 3000 ފޯމް ކަމުން އިލެކްޝަނުން ބަލާނީ އޭގެ ތެރެއިން ސައްހަ 3000 ހަމަވޭތޯއެވެ. ބާކީ ހުރި ފޯމަކީ، ޕާޓީ އުފެދުމުން ދަފްތަރު ކުރަން ހުށަހެޅޭނެ ފޯމެވެ.
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް