މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން

30 May 2023, 16:54
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި މިއަދު ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައެވެ. ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް އިން ސީން ގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވާ އިރު އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، ރޯވީ 5 ވަނަ ފަންގެފިލާގައި ކަމަށާއި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުމުގެ ކުރިން އަލިފާން ނިންވާލެވިފައި ވާ ކަމަށެވެ.
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން
މަޖީދީ މަގު ޑިލައިޓް ފިހާރަ ހުރި އިމާރާތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު - ދަ ޕްރެސް