131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން

21 April 2023, 22:15
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނާ ދިމާ މޫދުގައި ހަވާ އަރުވައިފިއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 6 އެއްކަ މިނެޓަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަވާ ބަލަން މުޅި ޖުމްހޫރީ މައިދާން އޮއްކޮށް އޮތީ ފުރާލާފައެވެ. އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވި އިރު، ލޯކަލް މާރުކޭޓާ ހަމައިން ފެށިގެން ތޮށިގަނޑު މަތިން ގޮސް ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގާ ހަމައަށް އޮތީ ފުރިފައެވެ.
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން
131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް - ހަވާ އެރުވުން