ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން

21 April 2023, 14:25
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
މިއަހަދުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ބޮޑުޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން މާލެގައި އޮތީ މާލެ ޓްރެކް ދަނޑުގައެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެންުންނާއި ފިރިހެނުން އަދި ކުޑަކުދިން ބައިވރިވި މި އީދު ނަމާދު ފެށީ ހެނދުނު 7:30 ގައެވެ. ހުތުބާގައި ފޮވާލީ ރުޅިވެރިކަމާއި ހަސަދަވެރިކަމުން ހިތްތައް ސާފުކޮށް، އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެއްބައިވަންތަވުމަށެވެ.
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: އަހުަމދު އިޔަދު | ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: އަހުަމދު އިޔަދު | ދަ ޕްރެސް
ފިތުރު އީދު 2023 - ބޮޑުޖަމާއަތުގައިި އީދު ނަމާދު ކުރުން
ފިތުރު އީދު 2023 - މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް