ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން

05 March 2023, 15:13
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކޮށްފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް "އާރްއޯ އެމްވީ ރަން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "އެމްވީ ރަން" ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސާޝިޕް އާއި "ބޮޑު 5" އާއި "ދަ މޯލްޑިވްސް ލޯންގް ރަން" ގެ ކޯ ސްޕޮންސާޝިޕް ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނަގަން ޓީއެފްޖީ އާއެކު ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން
ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިން ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ސްޕޮންސާ ކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ