އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން

16 February 2023, 14:45
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމެއް ގުޅީފަޅުގައި ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދުވާލަކު 500 ކިޔުބިކް މީޓަރުގެ ފެން އުފެއްދުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އާރްއޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓާނެއެވެ. އަދި 500 ކިލޯވޯޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން 1،450 ކިލޯވޯޓް ޕަވާގެ ބެޓެރީ އެނާޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމެއް އިންސްޓޯލް ކުރާނެއެވެ.
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތައްޔާރުވުން
ިއިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ހިޓާޗީ ޒޯސެން ކޯޕަރޭޝަން އަދި ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ