ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

21 January 2023, 14:07
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ ދުވާފަރަކީ ނަލަ، ސާފު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމާއި އަދި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އިރުތަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުން ކަމުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން، ކުނީގެ ބާވަތްތައް ވަކިކުރުމަށް ހާއްސަ ޑަސްބިންތަކެއް އެރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އަދި ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް، ޑޯޓުޑޯ ކެމްޕެއިނެއްގެ އިތުރުން އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ރ. ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ