އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން

24 December 2022, 21:55
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ޑިސެމްބަރު 23، 2022 ގައި ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަންގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ފަންރަންގައި ދުކުން ކުރިއަށް ދިޔަ މައިދާން އޮތީ ކުދިބޮޑު އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވެރިން ފުރާލާފައެވެ. އުރީދޫން ދިން ޓީޝާޓުގައި ދުވުން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި އުރީދޫގެ ލިޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކިއެކި އޮފީސްތަކާއި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަން ރަން
އުރީދޫން ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ފަންރަންގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އުރީދޫ