"ޕޯޓް ސޭފްޓީ ވީކް"ގެ ދަށުން އެމްޕީއެލުން ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

23 December 2022, 19:27
2019 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޑިސެމްބަރު މަހު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބާއްވާ "ޕޯޓް ސޭފްޓީ ވީކް" ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ހާއްސަ ޑްރިލެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސިފައިންނާއި ކަސްޓަމްސް އަދި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި ރެޑް ކްރެސެންޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޑްރިލްގައި ވަނީ ބޯޓެއްގައި ރޯވީމަ އަޅަން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ ނަމަ އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި، އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުން ފަދަ ކަންކަން ދައްކާލައިފައެވެ. - ފޮޓޯތައް: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
22-21-2022 - އެމްޕީއެލުން ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ސޭފްޓީ ރެސްކިއު ޑްރިލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް