BREAKING NEWS
11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލް ކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބަލަން އަމުރުކޮށްފި

ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް

22 December 2022, 21:10
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ސަރަހައްދުގައި ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ތައްޔާރަށް ތިބުމުގެ ގޮތުން ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލްއެއް މިއަދު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޑްރިލްގައި ޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ މުައްސަސާއަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް
ޕޯޓް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޑްރިލް
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބޭއްވި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ޑްރިލް / ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް