މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

10 November 2022, 19:02
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ނޮވެމްބަރު 10، 2022 - ރޭ މެންދަމު 12:30 ހާއިރު މ. ނިރުފެހި ގެގާ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ގެއާ ޖެހިގެން ހުރި ސެންރޯސްގޭގެ ބޮޑު ބައެއް ވެސް ވަނީ އަދާފައެވެ. އަދި އެ ދެ ގޭގެ މަތީގައިވެސް ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނާއި އިންޑިއާ އަދި ލަންކާގެ ރައްޔިތުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 10 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އޮތީ ގަލޮޅު މޯޗަރީގައި ބާއްވާފައެވެ. މި ހާދިސާއަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގި ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެކެވެ.
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް
މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ގަލޮޅު މޯޗަރީ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި ބިދޭސީން / ފޮޓޯ: ޢާއިޝަތު ނުހާ | ދަ ޕްރެސް