ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި

23 August 2022, 20:44
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
މި ހާދިސާ ހިނގީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އައި އިރު ވެސް އަދިވެސް އެ ޕްލެޓްފޯމް ފަރުމަތިން ނެގިފައެއް ނުވެއެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ެތރޭ އެ ޕްލެޓްފޯމް ނެގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްލެޓްފޯމް ނެގުމުން ފަރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމަންޓްތައް ހަދަން އީޕީއޭއިން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށެވެ.
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫގެ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލެ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫގެ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލެ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫގެ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލެ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލެ ފަރަށް އެރުމުން އެ ސަރަހައްދުން ޕްލެޓްފޯމް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލެ ފަރަށް އެރުމުން އެ ސަރަހައްދުން ޕްލެޓްފޯމް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ފަރަށް އަރާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް މައްޗަށް ރާޅު ޖަހަނީ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ފަރަށް އަރާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް ރާޅާ އެކީ ފަރުމަތީ ޖެހެނީ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫގެ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލެ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލެ ފަރަށް އެރުމުން އެ ސަރަހައްދުން ޕްލެޓްފޯމް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ވިލިމާޅެ ފަރަށް އރި ޕްލެޓްފޯމްގެ ބައެއް ބައިތައް ލައްގާފައި / ފޮޓޯ މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ވިލިމާޅެ ފަރަށް އރި ޕްލެޓްފޯމްގެ ބައެއް ބައިތައް ލައްގާފައި / ފޮޓޯ މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫގެ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލެ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ފަރަށް އަރާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް ރާޅާ އެކީ ފަރުމަތީ ޖެހެނީ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ފަރަށް އަރާފައި އޮތް ޕްލެޓްފޯމް ރާޅާ އެކީ ފަރުމަތީ ޖެހެނީ / ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައިމަން
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރާފައި
ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އަރާ ފައި ތާށިވެފައި / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން