ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން

10 July 2022, 11:52
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ފަހު މިއަރު 1 މިލިއަނެއްހާ މީހުން މިއަހަރު ވަނީ ހައްޖުވެފައެވެ. ހައްޖާޖީންނަށް ފަސޭހަ އެތައް އިންތިޒާމްތަކަކާ އެކު މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސައުދީން އޮތީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ. ރާއްޖެއިން ހައްޖައް ދާން މިއަހަރު ލިބުނީ 453 ޖާގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 352 ޖާގަ ހާއްސަކުރީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ވެރިން ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކުމަށްފަހު ޠަވާފުލްއިފާޟާ ގައި / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ވެރިން ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކުމަށްފަހު ޠަވާފުލްއިފާޟާ ގައި / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ވެރިން ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކުމަށްފަހު ޠަވާފުލްއިފާޟާ ގައި / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ވެރިން ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކަނީ / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމަށް ހައްޖާޖީން އެއްވެފައި ވާ މަންޒަރު މަތިން / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމަށް ހައްޖާޖީން އެއްވެފައި ވާ މަންޒަރު / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމަށް ހައްޖާޖީން އެއްވެފައި ވާ މަންޒަރު / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމަށް ހައްޖާޖީން އެއްވެފައި ވާ މަންޒަރު މަތިން / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖަށް ދިޔަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހިނިތުންވުން / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން
ހައްޖު ދުވަސް - ފޮޓޯއިން
ހައްޖު ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު / ފޮޓޯ: ހަރަމުއް ޝަރީފައިން