ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން

10 July 2022, 09:45
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
ލަންކާއަށް ދިމާވެފައި ވާ އިގުތިސޯދީ ދަތިކަމާ ހުރެ ރައްޔިތުންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައި އިއްޔެ ވަނީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަދެގެންފައެވެ. އިއްޔެ އެތައް ބަޔަކު ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަން އިރު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ޑިމާންޑަކަށް ވީ، ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދިނުމެވެ. މިއާއެކު ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ލަންކާގައި ތެލާއި، ކާބޯތަކެއްޗާައި ބޭހަށް ޖެހި އިގުތިސޯދީ އާންމު ހާލަތު އިންތިހާއަށް ދަށަށް ގޮސްފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގަނޑުވަރަށް ވަނުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ، ލަންކާ މިއަދު ދެކެމުން ދަނީ މީގެ 70 އަހަރުގެ ކުރީގެ ތާރީހުގައިވެސް އެގައުމު ނުދެކޭ ވަރުގެ ތަދުމަޑުކަމެއް ކަމަށެވެ.
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި / ފޮޓޯ: އަމީތާ ތެންނަކޫން - އޭޕީ
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަދެ ޕޫލްގައި / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަދެ ގޯތިތެރޭގައި / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރައް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަގޭސް ބޭނުން ކުރުމުން މުޅި ސަރަހައްދު ދުމުން ފުރިފައި / ފޮޓޯ: ދިނޫކާ ލިޔަނަވައްޓެ - ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ދޮރުމަތީގައި / ފޮޓޯ: ތިލިނާ ކަލުތޮގަޓޭ - އޭޕީ
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަދެ / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަދެ / ފޮޓޯ: ދިނޫކާ ލިޔަނަވައްޓެ - ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދިރައް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ފެންޖަހަނީ / ފޮޓޯ: ދިނޫކާ ލިޔަނަވައްޓެ - ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވެގެން ގެންދަނީ / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރައްޖެއްދުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ދިނޫކާ ލިޔަނަވައްޓެ - ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަދެ / ފޮޓޯ: އަމީތާ ތެންނަކޫން - އޭޕީ
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ފުލުހުންގެ ބެރިކޭޑް ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ / ފޮޓޯ: ޕްރަދީޕް ދަމްބަރާޖް - ނޫރްފޮޓޯ
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރައް ޖައްސަން ފުލުހުން ކަރުނަގޭސް ބޭނުން ކުރުމުން އަނިޔާވި މީހެއްގެ މޫނު ދޮންނަނީ / ފޮޓޯ: ދިނޫކާ ލިޔަނަވައްޓެ - ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް އާންމުން ވަނުން
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ލަންކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ / ފޮޓޯ: ދިނޫކާ ލިޔަނަވައްޓެ - ރޮއިޓާސް