ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް

27 June 2022, 10:49
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަސްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް
ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް / ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ