BREAKING NEWS
ކާރާއި ބަސް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި

07 June 2022, 15:44
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ދާއިރާ އާ ގުޅުންހުރި ސާމާނު ވިއްކާ އެސްޓްރަބޮން ކުންފުނިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބައެއް ތަކެތި ދައްކާލާ އެކްސްޕޯ މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ކުރިއަށްދާ މި އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ވަނީ މި އެކްސްޕޯގައި ހުރި ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި އެސްޓްރަބޮން އިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ބަލައިލެވޭނެއެވެ. ފޮޓޯތައް: އަހްމަދު އިޔާދު
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެސްޓަރަބަން އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (ވ) އަދި އެސްޓްރަބަންގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު (ކ) / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގައި ހުރި ސްޓޯލަކަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުން އެ ސްޓޯލްގައި ހުރި ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ރައީސަށް ދެއްވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (ވ) އަދި އެސްޓްރަބަންގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު (ކ) / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، އެސްޓްރަބަންގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު (ކ) އަދި އެސްޓްރަބަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން (ކ) / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައެއް ސްޓޯލްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެސްޓްރަބަންގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު ސްޓޯލްތަކުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި އެސްޓްރަބަންގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު މެދުގައި އެސްޓްރަބަންގެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު ފޮޓޮއަކަށް ހުއްޓިގެން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެސްޓްރަބަންގެ މުވައްޒަފަކު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ސާމާނު / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެސްޓްރަބަން އެކްސްޕޯގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރި ސާމާނުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތްތަކެއް / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެފްއެންޑްބީ އަށް ހާއްސަ އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 ފަށައިފި
އެސްޓްރަބޮން އެކްސްޕޯ 2022 - އެސްޓްރަބަން އެކްސްޕޯގައި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރި ސާމާނުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް، މީހަކު ބަލާލަނީ / ފޮޓޯ: އަހްމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް