މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން

22 May 2022, 21:59
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީރީސް އަކީ 2020 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް މިޔުޒިކް އެންޑް އާޓްސް ސެންޓަރުން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ މަދަހަ މުބާރާތެކެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރަތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކުން 95 ބައިވެރިން މަދަހަ ކިޔާފައި ވެއެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސަޢުދީ އެމްބަސީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ވީޓީވީ އާއި އެމްއެމްއޭސީ ގުޅިގެންނެވެ. މި މުބާރަތުން 1 ވަނަ ހޯދާފައި ވަނީ އައިޝަތު ޒާޔާ ޝަހީމް އެވެ. އަތޮޅުތަކުން 1 ވަނަ ހޯދާފައި ވަނީ އަޖްނާ ފާރިޒް ނިޒާރެވެ.
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީޒަން 3 ގެ 1 ވަނަ ޒާޔާ އަށް އިނާމު ދެނީ / ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭސީ
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީޒަން 3 ގެ 2 ވަނަ ޒުވައިލް އަށް އިނާމު ދެނީ / ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭސީ
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީޒަން 3 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެމްއޭސީގެ ޗެއާމަން އަލީ އަބްދުލްކަރީމް / ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭސީ
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީޒަން 3 ގެ 1 ވަނަ ޒާޔާ އަށް ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށް ދެނީ / ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭސީ
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީޒަން 3 ގެ 1 ވަނަ ޒާޔާ އަށް އިނާމު ދެނީ / ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭސީ
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީޒަން 3 ގައި އަތޮޅުތަކުގެ ބައިން 1 ވަނަ އަޖުނާއަށް ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެނީ / ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭސީ
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީޒަން 3 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭސީ
މަދަހަ ރަންއަޑު ސީޒަން 3 ގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން
މަދަހަ ރަން އަޑު ސީޒަން 3 ގެ އަތޮޅުތަކުން 1 ވަނަ އަޖްނާއަށް އިނާމު ދެނީ / ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭސީ