އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް

20 May 2022, 20:30
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
މެއި 20، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ހަވިރު ވަނީ ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް އެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ފެސްޓިވަލް އަކީ އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ހަވީރެކެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވާ އިރު، ގިނަ އަަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އާއިލާ އާއެކު ފެސްޓިވަލްގައި އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި އިވެންޓްތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި އިވެންޓްތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވަނީ / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ރޮބޯ މޭންގެ ޝޯވްއެއް ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ ހޯސްޓުން / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައްލަވާލައްވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކުޑަކުއްޖަކާ ބައްދަލުކުރަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް ބައްލަވާލައްވަން ނައިބު ރައީސް ވަޑައިގަތުން / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުރަހަނީ / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުޅިވަރު ކުޅެނީ / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުރަހަނީ / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލް
އެޗްޑީސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ގެވެށި ގުޅުން ފެމިލީ ފެސްޓިވަލްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުޅިވަރު ކުޅެނީ / ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ