ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން

30 March 2019, 09:06
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ބަންޑާރަކޮށިން ނިކުމެގެން އަމީރުއަޙްމަދު މަގުން އިރަށްގޮސް، މެދުޒިޔާރަތް މަގުން އިރަށްގޮސް ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ ޒުޙައިރު ހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން އިރަށް ގޮސް މޫންލައިޓް ހިނގުމުން ދެކުނަށްގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ކަޅުތުއްކަލާކޮށްޓަށް ނިންމާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހިނގާލުން އޮތީ އިއްޔެ ހަވީރެވެ.
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން ބޭންޑް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން
ރާއްޖޭގެ އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް