ނ. ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ކުރުން

19 April 2022, 10:55
ނ. ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ކުރުން
ނ. ހެނބަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގައި 4.83 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެންހޮޅީގެ މައި ނެޓްވޯކެއް ގާއިމުކުރުމާއި އާރުއޯ ފެސިލިޓީ ބިންޑިން އުމާރާތް ކުރުމާއި ފެން އުފެއްދުމަށްޓަކައި 2 އާރުއޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 3 ތާނގީ ބެހެއްޓުމާއި ގޭގޭގައި ފެން މީޓަރު ހަރުކޮށް ގޭގެއަށް ފެން ގުޅައިދިނުންވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް މިމަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ.
ނ. ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ކުރުން
އާރުއޯ ބިލްޑިން - އާރުއޯ ބިލްޑިންގެ 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
ނ. ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ކުރުން
އާރުއޯ ބިލްޑިން - އާރުއޯ ބިލްޑިންގެ 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
ނ. ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ކުރުން
އާރުއޯ ބިލްޑިންގެ 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
ނ. ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ކުރުން
އާރުއޯ ބިލްޑިންގެ 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
ނ. ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ކުރުން
އާރުއޯ ބިލްޑިންގެ 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
ނ. ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައި ނެޓްވޯކްގެ ހޮޅިވަޅުލުގެ 94 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި