ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން

09 April 2022, 23:27
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު ވެސް ކުޑަކުދިންނާއި އާންމުން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ އުޅެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަވީރުގެ ވަގުތުތަކުގައި އާއިލާތަކުގެ ފިރިހެން ވެރިން ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ފިނިބުރު ޖަހަން ދިޔުމާއި މަޑިއެރުވުމާއި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ކޮތަރުތަކާއެކު ކުޅެން އުޅެއެވެ. އަދި ރޯދަ މަހަކީ ބާޒާރުމަތީގެ ކާރޫބާރު ބޮޑު މަހަކަށް ވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް ގޮސް މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ގަތުމުގައިވެސް އުޅެއެވެ. މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ 8 ދުވަސް ދިޔަ އިރު، މި މަންޒަރުތައް ބަލާ ފޫހިވުމެއް ނެތެވެ.
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ކޮތަރުތަކާ އެކީ ކުޅެން އުޅޭ ކުޑަކުއްޖެއް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ރޯދަމަހު ހަވީރު ފިނިބުރަށް ނިކުމެ އުޅޭ މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ރޯދަމަހު ހަވީރު ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން މަޑި އަރުވަން ގޮސް އުޅޭ މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ރޯދަމަހު މިސްކިތް ދޮށުން ރޯދަ ވީއްލުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ރޯދަމަހު މިސްކިތް ދޮށުން ރޯދަ ވީއްލުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ރޯދަމަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ވިޔަފާރި ކުރަން ގޮސް އުޅޭ ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ކެޔޮތަކެއް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުން ކުރެ ގޮޅިއެއްގައި ތަކެތި ވިއްކަން ތިބި 2 މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ރޯދަމަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ވިޔަފާރި ކުރަން ގޮސް އުޅޭ ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަމަސް ފޮޓޯ އިން
ރޯދަމަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ވިޔަފާރި ކުރަން ގޮސް އުޅޭ ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް