ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް

28 March 2022, 10:24
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުމުންދޫގައި 14 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެން ހޮޅީގެ މައި ނެޓްވޯކް ގާއިމް ކުރުމާއި، އާރުއޯ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިން އިމާރާތް ކުރުމާއި، ފެން އުފެއްދުމަށްޓަކައި 2 އާރުއޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާއި، ފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 3 ތާންގި ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ގޭގޭގައި ފެންމީޓަރު ބަހައްޓައި، ފެނުގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދީ، މި ގެތަކަށް ރައްކާތެރި ބޯފެން ފޯރުކުރުމުން ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުމުންދޫގައި 10 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ނަރުދަމާގެ މައި ނެޓްވޯކް ގާއިމްކުރުމާއި، 2.4 ކިލޯ މީޓަރުގެ ޕަންޕިން ލައިން އެޅުމާއި 5 ޕަންޕިން ސްޓޭޝަނާއި އަދި 1 ސީ އައުޓް ފޯލް ގާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ގޭގޭގައި ޖަންކްޝަން ބަހައްޓައި، ނަރުދަމާގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދީ މިގެތަކަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓާއި ވެހިކަލް އަދި ފެން ތަހުލީލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހދ. ކުމުންދޫގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް