ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން

06 March 2022, 09:39
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެފައި ވަނީ، ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދުކޮށް ތޮވާފް ކުރުމަށް ގެންގުޅުނު އުސޫލު އުވާލައި، "ތަވަލްކަންނާ" އެޕުން ރައްކާތެރިކަމަށް ދައްކާނަމަ ފުދޭނެ ކަމަށެވެ. މިބަދަލާއެކު، ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ރަސޫލާގެ މަގާމުފުޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރުންވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައި ވާކަމަށެވެ. ސައުދީން ބުނީ، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް ބައެއް ގައުމުތައް ކަމަށް ވާ، އަފްގާނިސްތާން، ސައުތު އެފްރިކާ، ނޭމީބިއާ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިމްބާބްވޭ، ލެސޯތޯ، އެސްވާތިނީ، މޮޒަމްބީކް، މަލާވީ، މޮރިޝަޝް، ޒެމްބިއާ، މަޑަގަސްކަރާ، އެންގޯލާ، ޝީޝެލްސް، ކޮމޯރޯސް، ނައިޖީރިއާ އަދި އިތިއޯޕިއާއަށް ސައުދީގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައިފި
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައިފި
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައިފި
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައިފި
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުން
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައިފި