އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ

22 February 2022, 15:40
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ 93 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 7 ކިލޯ މީޓަރު ދިގު ނަރުދަމާގެ މައި ނެޓްވޯކްގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި ވާއިރު، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޕަންޕިން ސްޓޭޝަންތަކުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި ސީ އައުޓްފޯލްގެ ހޮޅިލައިން އެޅުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތާއި ފެން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް އިމާރާތްކުރާ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތާއި ފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 3 ތާންގީ ބެހެއްޓުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތުެގ އިތުރުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވަނީ މިނިފައެވެ.
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޕަންޕިން ސްޓޭޝަންތަކުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ސީ އައުޓްފޯލްގެ ހޮޅިލައިން އެޅުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ފެން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް އިމާރާތްކުރާ ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 3 ތާންގީ ބެހެއްޓުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ބޯހޯލު ތޮރުފުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ފެން އުފެއްދުމަށް ބަހައްޓާ 2 އާރު.އޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޑިސްޓްރިބިޔުޝަން ޕަމްޕް ބެހެއްޓުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނ. ކުޑަފަރީގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ފެނާއިނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނެރޭޓަރ ސެޓު ބެހެއްޓުމުގެ 100 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި