އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު

18 December 2021, 20:07
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެސްޓީއޯ ކަލަންޑަރު މިއަދު ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ. މި ކަލަންޑަރު އެކުލެވިގެން ވަނީ ވަރަށް ދިވެހި ވަންތަ ތަސައްވުރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ކަލަންޑަރުގެ ގަނޑުތަކުން ހިޔާލީ ދުނިޔެއަކަށް ފީނާލެވެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގައި ހިމެނޭ އަދަބީ ބަސްތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ކަލަންޑަރަކީ އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރުމާއެކެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްގައި ކަލަންޑަރު ނެރެދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރެވެ.
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު | ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު
އެސްޓީއޯގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އިފްތިތާހު ކުރުން / ފޮޓޯ: އަހުމަދު އިޔާދު \ ދަ ޕްރެސް