BREAKING NEWS
ފުއްގިރި ޑީލްގެ ސިއްރުތައް ޕެންޑޯރާ ޕޭޕާސްގައި ފަޅާއަރުވާލައިފި

ރެހެންދި އެވޯޑްސް

07 September 2021, 11:32
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ގައި ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑާއި ޝީލްޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑްސް
ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2021 ރެހެންދި އެވޯޑް ދިނުގެ ރައްސްމިއްޔާތު / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް