1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން

19 July 2021, 15:41
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މިއަދަކީ 1442 ވަނަ އަަހރު (2021) ވަނަ އަަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހެވެ. 60،000 ހާސް މީހުންނާއެކު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރަމުން ދާއިރު ސައުދީ އޮފިޝަލުން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. މިއަހަރުގެ ހައްޖަށްވެސް އެހާ މަދުއަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދިނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
ހައްޖަށްޓަކއި ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުން، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖާޖީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މައްކާގައި މިއަދު ހައްޖުވަމުން ދާއިރު ސައުދީ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ، 1442 ވަނަ އަހަރު (2021) އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 60 ހާސް މީހުންނަށް / ފޮޓޯ: ހަރަމައިން