އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން

15 July 2021, 20:07
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
އީދު ބަންދު ފެށެން ގާތްވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރަކީ މިއަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރުވެސް މެއެވެ. އީދު ބަންދާ އެކު މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޗުއްޓީވެސް މި އަންނަނީ މި ބަންދު ތެރެއާ ދިމާކޮށެވެ. ހަމައެއާއެކު މި މަހުގެ 28 އަދި 29 ވަނަ ދުވަސްވެސް މި ވަނީ މި ބަންދުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މަހު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ލިބެނީ ބޮޑު ޗުއްޓިއެކެވެ. ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދީ މިހާރު ރަށްރަށަށް ދެވޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުން ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ފޮށި ތަންމަތި ލޯންޗަކަށް އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާ މީޙުން ފުރުވަން ގޮސް ބަޔަކު ކާރަކަށް އަރަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާ މީހުން ފުރުވަން ގޮސް ބަޔަކު ކާރަކަށް އަރަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ފޮށި ތަންމަތި ލޯންޗަކަށް އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ރަށަށް ދާން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ބޯޓަކަށް މުދާ އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ރަށަށް ދާން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ބޯޓަކަށް މުދާ އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ރަށަށް ދާން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ބޯޓަކަށް މުދާ އަރުވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
އީދު ބަންދަށް މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުން
2021: އީދު ބަންދަށް ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ދާން ފުރަން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް