ރޯދަ ބާޒާރު

16 April 2021, 16:10
ރޯދަ ބާޒާރު
މި ރޯދަ މަހު މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ބާޒާރު މަތީގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ތިޔާގިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކުރުނބާއާއި ކަރާގެ އަގު އުފުލެއް ފަށާފައި ހުރި ނަމަވެސް އެހެން ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ހުރީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ.
ރޯދަ ބާޒާރު
މާރުކޭޓުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރުނބާ ވިއްކާ ގޮޅި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
މާރުކޭޓުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރުނބާ ވިއްކާ ގޮޅި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
މާރުކޭޓުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރުނބާ ވިއްކާ ގޮޅި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
ބާޒާރުއި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގައި އަގުޖަހާފައި / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ގަންނަން ބަޔަކު އެތަކެތި ބަލަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ގަންނަން ބަޔަކު އެތަކެތި ބަލަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރޯދަ ބާޒާރު
މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީއާއި މޭވާ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް