ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020

10 April 2021, 09:23
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލާން ފަށާފައިވާއިރު ޖުމްލަ 713 ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިހާތަނަށް ވޯޓުލުން ފަށާފައި ވަނީ 518 ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ. މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން 826 ކެންޑިޑޭޓުން، ޕީޕީއެމްއިން 647 ކެންޑިޑޭޓުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 115 ކެންޑިޑޭޓުން، އަދާލަތު ޕާޓީން 28 ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްޑީއޭ އިން 20 ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްއާރްއެމް އިން 15 ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްއެލްއެސްޑީޕީ 4 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޑީއާރުޕީން 1 ކެންޑިޑޭޓް ވާދަ ކުރެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން 609 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަ ކުރެއެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ / ފޮޓޯ: އަލީ ޝަމްއާން | ދަ ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓޫ ލައްވަަނީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ގެ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަަމަށްއެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވޯޓު ލައްވަނީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަަމަށްއެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވޯޓު ލައްވަނީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް 2020 ގެ ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް ދަނީ