ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން

01 February 2021, 14:07
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
މިއަދު ރާއްޖޭގައި ޖަހަން ފަށާފައި ވަނީ އިންޑިއާއިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކޮވީޝިލްޑް ކޮވިޑް ވެކްސިން. އެއީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި 1 ލައްކަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން. މި ވެކްސިނުގެ ރައްކާތެރިކަން އާންމުނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭހެން އެކި ދާއިރާތަކުން ހޮވާލި 34 މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖައްސަވާފައި
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމު ފެއްޓެވުމަށް މިއަދު މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން މިއަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ފެށުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ރައީސް ސޯލިހް ކޮވިޑް ވެކްސިން ބައްލަވާ ގަންނަވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރަތަމަ ޖެއްސެވި ޑރ. ޝިރާނީ ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ރަޖިސްޓާ ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން މިއަދު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ފެށުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ރައީސް ސޯލިހް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވަން ވަޑައިގެން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ޑރ. މޫސާ ހުސެއިން / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކެރަފާ ނަސީމް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް ގޮސް އިން ސިފައިންގެ މީހެއް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް ގޮސް އިން މީހެއް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ / ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ / ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރަތަމަ ޖެއްސެވި ޑރ. ޝިރާނީ / ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ / ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކެރަފާ ނަސީމް ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ / ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ / ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވެކްސިން ޖައްސަވަން ވަޑައިގެން / ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ / ރައީސް އޮފީސް