މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން

16 January 2021, 23:11
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
އެކުވެނި ޓްރެކުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސިންތެޓިކް އަޅައި ޓްރެކް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައެވެ. މި ޓްރެކް ހެދުމަށްޓަކައި މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދީފައި ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުންނެވެ. އަދި ކުރިން ދިމާވާ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް މިހާރުގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުން ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

މި ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމާއި ޕެރާ-އެތްލީޓުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސީނިއާ އެތްލެޓިކްސް ޓީމް، ޖޫނިއާ އެތްލެޓިކްސް ޓީމް އަދި ވެޓަރަންސް ޓީމު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ވެޓަރެންސް ޓީމުގައި ހަރަކާތުގައި ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ 3 އޯވަރުގެ ކްރިކެޓް މެޗުގައި ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ސޯލިހް / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސްއޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސްއޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި / ފޮޓޯ ރައީސްއޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި / ފޮޓޯ ރައީސްއޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސްއޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން: ކުދިން ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން: ކުދިން ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން: ކުދިން ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން: ރައީސް ސޯލިހް ކްރިކެޓް ކުޅުއްވަނީ / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ސޯލިހް / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހް އަދި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދިރު / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި ވަޑައިގެން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކްރިކެޓް ކުޅުއްވަނީ / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި ވަޑައިގެން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހް އަދި މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި ވަޑައިގެން / ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް