ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުުވުން

11 November 2020, 20:20
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުުވުން
ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރި ލޮނުޒިޔާތަރް ޕާކު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޕާކް ހުޅުވައިދެއްވީ ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރެވެ. ޕާކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުުވުން
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވުން، ނޮވެމްބަރު 11، 2020 ބުދަ
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުުވުން
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވުން، ނޮވެމްބަރު 11، 2020 ބުދަ
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުުވުން
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވުން، ނޮވެމްބަރު 11، 2020 ބުދަ
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުުވުން
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވުން، ނޮވެމްބަރު 11، 2020 ބުދަ
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުުވުން
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވުން، ނޮވެމްބަރު 11، 2020 ބުދަ
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކް ހުުވުން
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވުން، ނޮވެމްބަރު 11، 2020 ބުދަ