ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު

22 March 2019, 17:01
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
ކްރިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު، ދެ މިނިޓުގެ ސުކޫތެއް ގެނެވުނެވެ. ނިއުޒީލެންޑްގެ ރައްޔިތުންނާއި ބޮޑު ވަޒީރުގެ ފަރާތުން މުސްލިމުންނަށް އެއްބާރުލުން ދީ އަދި ސަލާމަތްތެރިކަން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެއެވެ.
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
އަލް ނޫރު މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން / ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
ކްރިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި އަނިޔާވި ޒައިދް މުސްތަފާ ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އޭބީސީ ނިއުސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
ކްރިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ގެންދަނީ / ފޮޓޯ: އޭބީސީ ނިއުސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
އަލް ނޫރު މިސްކިތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރުނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގެ ތެރޭގައި ނިއުޒީލެނޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު އާދަން / ރޮއިޓާސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
މިއަދު ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ބޭއްވުނު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ނިއުޒީލެންޑްގެ މުސްލިމުން އެކްކު އަނެކަކަށް ހިއްވަރު ދެނީ / ރޮއިޓާސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
މިއަދު ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ބޭއްވުނު ހުކުރު ނަމާދު / ފޮޓޯ: ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
ކްރިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި އަނިޔާވި މުސްތަފާ ބޮޒްޓަމްސް / ފޮޓޯ: ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
އަލް ނޫރު މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
ކްރިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ގެންދަނީ / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
ކްރިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހަކުގެ އާއިލީ މީހަކަށް ފުލުހުން ހިއްވަރުދެނީ / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
އަލް ނޫރު މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އެއްވި އަންހެންވެރިން / ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
ކްރިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮކްސާ އެންތޮނީ ހިއްވަރުދެނީ / ފޮޓޯ: އޭބީސީ ނިއުސް
ކްރިސްޓްޗާޗުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
އަލް ނޫރު މިސްކިތް ކައިރީގައި އަންހެނަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ / ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް